Obs! Kolleksjoner lansert fra 2024 selges bare som enkeltoppskrifter og ikke hefter.

OM OSS

I dag er Sandnes Garn den største produsenten av håndstrikkegarn i Nord-Europa, utstyrt med et av verdens mest moderne spinnerier i en av de eldste fabrikkene i Norge som fremdeles produserer.

I 1888 ble Sandnes Uldvarefabrik stiftet, og en rød teglstensfabrikk ble reist på hedersplass, midt i Sandnes, midt i Vågen. Fabrikken var et tidsvitne til den industrielle revolusjon før den brant ned i 1978, og ble gjenoppbygd mellom bakkar og berg utenfor byen. Det har vært flere eierforhold og flere navneendringer, frem til vi fikk dagens navn som også reflekterer at det ikke lenger kun er ull som går gjennom spinneriet vårt og ut i verden. 

Vi bidrar en hel del til andres strikkeglede med de 14 millioner nøster som årlig forlater fabrikken og begir seg ut i verden. Når de populære garntypene Peer Gynt og Fritidsgarn plukkes opp i en butikk i Oslo, Uppsala, Århus, Helsinki, Reykjavík, New York, Montréal eller Tórshavn, har de tatt reisen fra norske sauer via vasking, karding, spinning, tvinning, hespling, farging og nøsting på fabrikken.

Alle som er med på å skape garnet, dyr og mennesker, blir ivaretatt på beste måte, etter strenge velferdsstandarder og allmenne krav og trivsel – og hygge.

Hos Sandnes Garn tar vi hånd om det meste selv, og er opptatt av å ta ekstra godt vare på kundene våre. Vi holder direkte kontakt med butikker i Skandinavia, og sender dem varer direkte fra fabrikklageret vårt. De mest populære garnsortene har vi som målsetting å alltid ha på lager, i tillegg til en stor bredde av stadige nylanseringer tilpasset markedet. Salgsavdelingen har daglig kontakt med butikker i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Butikker følges opp med besøk fra våre selgere og Sandnes Garn er også tilstede for å vise nye kolleksjoner på messer i Skandinavia.

Island, Tyskland, USA, Canada og Sør-Korea betjenes av grossister.

Designavdelingen vår reiser jevnlig ut for å hente inspirasjon og tar med farger, trender og snitt hjem igjen. Noen ganger inviterer vi med oss internasjonale moteprofiler. Så skapes det også design her som får ringvirkninger der ute i verden. Og slik er vi en del av en dynamisk kreativ dialog som stadig inkluderer flere. I dag strikker alle typer mennesker. Hurra!

Med garnet vi produserer og oppskriftene vi utvikler, legger vi skaperglede rett i hendene på folk. Så følger de oppskriftene til punkt og prikke, eller finner opp noe helt nytt som brått havner i en blogg og setter i gang idéer som blir til nye design og kretsløpet er ikke bare fullstendig, det er også utrolig fint.

Redegjørelse etter åpenhetsloven

Sandnes Garn AS – redegjørelse etter åpenhetsloven

Sandnes Garn har som mål å sikre ansvarlighet og verdige forhold i hele verdikjeden. Sentralt i dette arbeidet står etterlevelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter i tråd med lovgivning og internasjonalt anerkjente prinsipper, både overfor egne ansatte og ansatte hos leverandører. Sandnes Garn legger Åpenhetsloven til grunn i sitt arbeid.

Sandnes Garn har vedtatt en policy som skal støtte opp om målsetningen og arbeider med å gjennomføre aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven. Vi har startet med å identifisere områder i vår virksomhet og leverandørkjeden hvor det er risiko for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi vil deretter prioritere oppfølging av områder med høyest risiko. Hensikten med en risikobasert tilnærming er å få størst mulig effekt av ressursene vi bruker for å stanse, forebygge eller redusere risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Beskrivelse av virksomheten

Sandnes Garn er en del av Sandnes Uldvarefabrik AS konsernet. Konsernet består av morselskapet Sandnes Uldvarefabrik AS og de heleide datterselskapene Sandnes Garn AS, Nye Strikkedilla AS, SandGarn AB og SandnesGarn ApS. I tillegg eier konsernet 99 % av andelene i eiendomsselskapet Skibladner Eiendom DA. Konsernets virksomhet er i all hovedsak produksjon og salg av garn til håndstrikkemarkedet. Hovedkontoret ligger på Foss-Eikeland i Sandnes kommune.

Konsernet defineres som et stort selskap og vil dermed komme inn under Åpenhetsloven sitt virkeområde.

Aktsomhetsvurderinger


Loven pålegger virksomhetene å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette innebærer:

 1. Forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer
 2. Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 3. Iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens prioriteringer og vurderinger etter punkt 2
 4. Følge med på gjennomføring og resultater av tiltak etter punkt 3
 5. Kommunisere med berørte interessenter og rettighetshavere om hvordan negative konsekvenser er håndtert etter punkt 3
 6. Sørge for eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd

Trinn 1. Forankre ansvarlighet


Policy for etterlevelse av åpenhetsloven er behandlet og godkjent i styremøte den xx.xx.2023 og er således forankret i styret. Det er etablert en arbeidsgruppe som har ansvaret for implementeringen av pliktene som følger av loven.

Arbeidet med å innarbeide aktsomhetsvurderingene i våre rutiner og retningslinjer er påbegynt.

Trinn 2. Kartlegge og vurdere negativ påvirkning


Det er gjennomført en leverandørkartlegging med tanke på hvilken negativ påvirkning disse kan ha på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Den primære risikoen for negativ påvirkning ligger i leverandørleddet. De objektive risikofaktorene knytter seg til produkter/materialer, tjenester og landspesifikk risiko. I tillegg kan det være leverandørspesifikk risiko.

I tabellen under har vi listet de kategorier av anskaffelser hvor vi har identifisert størst risiko for brudd på menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter:

Kategori av anskaffelser Risikofaktorer
Kjøp av råvarer og halvfabrikata Risiko for menneskerettighetsbrudd. Risiko for uanstendige arbeidsforhold
   
Kjøp av tjenester Risiko for menneskerettighetsbrudd. Risiko for uanstendige arbeidsforhold
   
Kjøp av maskiner og utstyr Risiko for menneskerettighetsbrudd. Risiko for uanstendige arbeidsforhold

 

Trinn 3. Stans, forebygge og redusere


For de risikoforhold som er avdekket er det planlagt iverksatt tiltak for å håndtere den faktiske eller potensielle risikoen. Planen vil være sentral i det videre arbeidet med aktsomhetsvurderingene.

Som en del av dette arbeidet kartlegger vi hvilke muligheter vi har til å kontrollere hvorvidt leverandørene opererer i overensstemmelse med internasjonale lover og regler. Vi vurderer om det er mulig å innhente tredjeparts verifikasjoner gjennom sertifiseringsordninger og vi planlegger å ha dialogmøter med de største leverandørene. Vi besitter også stor bransjekunnskap selv og vil kunne vurdere hvilke leverandører som er seriøse og som det er ønskelig å ha et samarbeid med.

Vi vurderer også å innføre et nytt kontraktsformular som sikrer tilgang til våre leverandørers lønns- og arbeidsvilkår, internkontroll, sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

Trinn 4. Overvåke gjennomføring av resultater


Vi vil sikre at vi har tilstrekkelig informasjon til å vurdere om tiltakene vi iverksetter har ønsket effekt. Tiltakene skal forebygge, redusere eller stanse den negative påvirkningen på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

På tidspunkt for avleggelse av redegjørelsen er det for tidlig å si om tiltakene har den ønskede effekt eller om det må foretas justeringer. Dette vil bli fulgt opp og vurdert løpende gjennom året som kommer.

Trinn 5. Kommunisere


Denne redegjørelsen er en del av kommunikasjonen. I tillegg vil vår policy for etterlevelse av åpenhetsloven for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold bli publisert på våre nettsider.

Vi har også etablert en rutine for å sikre at vi besvarer alle forespørsler fra publikum på en hensiktsmessig måte og i samsvar med kravene i § 6 i åpenhetsloven. Vårt kontaktpunkt for alle henvendelser om åpenhetsloven er post@sandnesgarn.no

Trinn 6. Gjenopprett


Åpenhetsloven krever at vi sørger for eller samarbeider om gjenoppretting og erstatning der dette er påkrevd.

 

Sandnes, 30. juni 2023

Styret i Sandnes Garn AS

Policy for etterlevelse av åpenhetsloven

Sandnes Garn AS – policy for etterlevelse av åpenhetsloven

I Sandnes Garn arbeides det for å sikre ansvarlighet og verdige forhold i hele verdikjeden. Dette innebærer etterlevelse av arbeidstaker- og menneskerettigheter både overfor egne ansatte og ansatte hos våre leverandører i tråd med nasjonal lovgivning og internasjonalt anerkjente lover og regler.

1. Omfang og ansvar

Sandnes Garn er en del av Sandnes Uldvarefabrik konsernet og policyen gjelder hele konsernet. Forpliktelsene omfatter alle ansatte, innleid personell, konsulenter, styremedlemmer og alle som utfører arbeid i, på vegne av eller på annen måte representerer konsernet.

Det forventes også at leverandører og samarbeidspartnere arbeider målrettet og systematisk for etterlevelse av grunnleggende krav til menneskerettigheter og arbeidstaker rettigheter.

2. Forholdet til annet regelverk


Kravene som stilles er minimumskrav. Dersom strengere krav følger av lov eller forskrift, skal disse følges.

3. Respekt for grunnleggende menneske og arbeidstakerrettigheter


Sandnes Garn respekterer internasjonal anerkjente menneskerettigheter som følger av:

 • Verdenserklæringen om menneskerettigheter
 • FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter
 • FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter
 • ILO’s erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet
 • Andre aktuelle standarder innen internasjonal humanitærrett

4. Aktsomhetsvurderinger


Sandnes Garn skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger i tråd med FN’s veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD’s retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette innebærer å forankre ansvar, identifisere og prioritere risiko samt håndtere brudd på menneskerettighetene. Effekten av arbeidet med å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter kommuniseres og gjøres tilgjengelig for berørte interessenter.

Som en del av arbeidet med aktsomhetsvurderinger skal Sandnes Garn kartlegge både faktisk og mulig risiko for negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettighetene. Det skal også inkluderes en risiko som konsernet selv har forårsaket, bidratt til eller på annen måte er knyttet til gjennom vår aktivitet, enten i egen virksomhet eller i leverandørkjeden.

 

Sandnes, 30. juni 2023

Styret i Sandnes Garn AS